Hệ thống Đo lường Quán tính (INS) cho phép định vị và định hướng thành công hệ thống trong quá trình thu thập dữ liệu bằng Máy quét Laser là điều cần thiết để có được đầu ra cuối cùng chính xác.

INS kết hợp dữ liệu từ các máy thu GNSS và Đơn vị chuyển động quán tính (IMU) để tạo thành các ước tính chính xác cao về quỹ đạo – thường được gọi là SBET (Ước tính quỹ đạo tốt nhất được làm mịn).

Thông thường, điều này liên quan đến việc tận dụng công nghệ trạm gốc GNSS gần đây để xử lý vi sai.