Các phương pháp khảo sát của GeoInstinct tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn quốc tế về độ phẳng của sàn, bao gồm:

  • Báo cáo kỹ thuật của Hiệp hội Bê tông 34 (Tái bản lần thứ 4)
  • Châu Âu EN 15620
  • Đức DIN 18202
  • Mỹ ASTM 1155
  • Tiêu chuẩn kỹ thuật ATTMA